Статут закладу освіти

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

ПРОТОКОЛОМ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО

БОГОСЛОВСЬКОГО ІНСТИТУТУ

Протокол №01/01 від 01 січня 2022 року
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІНОЗЕМНИХ МОВ, КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

нова редакція

(перейменування закладу в зв'язку з перейменуванням

і вимогам Закону України "Про освіту")

ідентифікаційний код – 35361413

м. Чернівці – 2022 р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІНОЗЕМНИХ МОВ, КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ названий в подальшому Заклад освіти керується у своїй діяльності Конституцією України. Законами України "Про освіту". "Про загальну середню освіту". "Про дошкільну освіту". "Про позашкільну освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Державним стандартом початкової освіти. Госгодарським, Цивільним та Податковим кодексами України, статутом Закладу освіти та іншими нормативно-правовими актами та законами України.

1.2. Заклад освіти є юридичною особою, набуває майнові та особисті немайнові права. несе відповідні обов'язки, укладає угоди, виступає в місцевому, господарському. третейському та інших судах від свого імені, має відокремлене майно. поточні та інші рахунки у банках та інших фінансових установах, круглу печатку з власним найменуванням, інші печатки, штампи, атрибути та емблеми..

1.3. Найменування Закладу освіти:

повне найменування українською мовою – ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІНОЗЕМНИХ МОВ, КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ;  

скорочене найменування українською мовою – ПЗО ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІНОЗЕМНИХ МОВ, КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ;

повне найменування англійською мовою – PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTION LYCEUM OF FOREIGN LANGUAGES, COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN CHERNIVTSI; скорочене найменування англійською мовою – PEI LYCEUM OF FOREIGN LANGUAGES, COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN CHERNIVTSI.

1.4. Засновником Закладу освіти є ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВИНИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ, ідентифікаційний код – 30430801. 1.5. Заклад освіти приватна загальноосвітня школа I – III ступенів при Чернівецькому православному богословському інституті перейменований на підставі рішення Вченої ради ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВСЬКОГО ІНСТИТУТУ від 01 січня 2022 року (протокол №01/01) у ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІНОЗЕМНИХ МОВ, КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ який є правонаступником усіх прав і обов'язків приватної загальноосвітньої школи I – III ступенів при Чернівецькому православному богословському інституті.

1.6. Заклад освіти здійснює освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти.

1.7. Заклад освіти засновано на власності його засновника, основний вид діяльності – освітня діяльність, як суб'єкт господарювання – прибутковий заклад.

1.8. Строк діяльності Закладу освіти не обмежений.

1.9. Місцезнаходження Закладу освіти: Україна, 58029, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Марка Черемшини, будинок 10А.

1.10. Мовами навчання і виховання Закладу освіти є українська та англійська. Всі документи, пов'язані з діяльністю Закладу освіти, складаються українською та/або англійською мовами або всіма мовами, згідно із законодавством України.

1.11. У складі Закладу освіти функціонують такі внутрішні структурні освітні підрозділи:

Закдад Дошкільної Освіти;

Заклад Позашкільної Освіти;

Пансіон;

Інші Внутрішні Структурні Освітні Підрозділи.

1.12. Заклад освіти має у своєму складі ФІЛІЇ.

Структурні освітні підрозділи та філії діють відповідно до установчих документів Закладу освіти та на підставі положення про них, затвердженого керівником Закладу освіти.

1.13. Повна загальна середня освіта в Закладі освіти може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти). Профільна середня освіта професійного спрямування може здобуватися за дуальною формою здобуття освіти

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Заклад освіти є юридичною особою згідно із законодавством України, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом (по бажанню — із зображенням свого логотипа), фірмові бланки, штампи, власний знак для товарів та послуг та інші реквізити.

Заклад освіти володіє, користується та розпоряджається власним майном, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав та обов'язків, виступати позивачем, відповідачем та третьою особою в судах, а також потерпілим у кримінальному провадженні.

Заклад освіти вважається створеним з дня його державної реєстрації.

Заклад освіти здійснює свою діяльність на комерційній основі. Для досягнення цілей своєї статутної діяльності Заклад освіти має право залучати на добровільних засадах майно та кошти юридичних і фізичних осіб, різних фондів, самостійно формувати програми діяльності та вибирати постачальників товарів і послуг, встановлювати ціни на послуги власного виробництва, наймати в якості працівників громадян України, підданих Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, інших громадян англомовних країн, від свого імені укладати у всіх сферах статутної діяльності цивільні, господарські правочини (договори, угоди, контракти тощо), набувати майнових та немайнових прав і обов'язків.

Заклад освіти у встановленому законом порядку здійснює зовнішньоекономічну діяльність в Україні та за її межами (за кордоном) відповідно до законодавства України, Статуту товариства.

Заклад освіти має право на недоторканність його ділової репутації, на дотримання комерційної таємниці, на конфіденційну інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

Заклад освіти самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном та не відповідає за зобов'язанням його Учасників, окрім випадків, встановлених законодавством.

Учасник відповідає за зобов'язаннями Закладу освіти в межах відповідного внеску до статутного капіталу та несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Закладу освіти у межах вартості свого вкладу. Учасник Закладу освіти, якій не повністю вніс вклад, несе солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу Учасника.

Майно та активи Закладу освіти, створених ним юридичних осіб (підприємств), а також майно, надане їм у користування, що знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених Законами України.

Заклад освіти може створювати самостійно і разом з іншими особами на території України чи за її межами юридичні особи, розміщувати грошові кошти в облігаціях, сертифікатах банків, інших цінних паперах, які знаходяться в обігу.

Заклад освіти може створювати філії та представництва, які діятимуть у встановленому законом порядку. Структурні підрозділи (філії, представництва та інші підрозділи) Закладу освіти діють на підставі та у відповідності з Положеннями про них, які затверджуються Загальними зборами учасників.

Керівник філії або представництва призначається Рішенням Засновника Закладу освіти і діє на підставі довіреності, виданої Директором Закладу освіти.

Заклад освіти має власні знаки для товарів та послуг (торгівельні марки), зареєстровані у порядку, встановленому чинним українським та/або міжнародним законодавством.

Заклад освіти самостійно планує свою господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток та захист трудового колективу.

Заклад освіти є власником створюваної ним інформації і самостійно визначає режим доступу до неї. Навчальний заклад має право на захист конфіденційної інформації згідно із чинним законодавством України.

Заклад освіти має право на захист від недобросовісної конкуренції та самостійно визначає способи та заходи щодо захисту від недобросовісної конкуренції.

Заклад освіти самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

В порядку, встановленому чинним законодавством, Заклад освіти відкриває в установах банків рахунки в національній, іноземних валютах та у відповідності до законодавства має право відкривати рахунки в іноземних банках.

За згодою Голови Наглядової ради Заклад освіти має право надавати безвідсоткову фінансову допомогу.

Заклад освіти може брати участь у діяльності й співробітництві в будь-якій формі з міжнародними організаціями та фондами, входити в міжнародні системи, організації, вступати в добровільні об'єднання.

Втручання у діяльність Закладу освіти зі сторони органів державної влади, управління та місцевого самоврядування заборонено.

Заклад освіти як суб'єкт господарювання діє в статусі прибуткового закладу освіти.

Заклад освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об'єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об'єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

3. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Заклад освіти здійснює діяльність, пов'язану з наданням послуг для здобуття повної загальної середньої освіти (початкова освіта, базова середня освіта та профільна середня освіта), курсові форми поглиблення знань з окремих предметів загальноосвітньої школи, навчальну діяльність з розвитку здібностей молоді з історичного, гуманітарного, технічного, художньо-естетичного, культурно-мистецького напрямів, допрофесійну підготовку та професійну орієнтацію, колективні та індивідуальні форми підготовки до навчання у середній загальноосвітній школі, а також надання послуг в сфері дошкільної освіти, навчання іноземним мовам та організацію стажування Здобувачів освіти за кордоном, видавничо-поліграфічну, друкарську, рекламно-інформаційну, консультаційну діяльність, створення навчальних закладів, розробку та впровадження інтенсивних навчальних методик, здійснення навчання іноземними мовами, розробку та виготовлення підручників, іншої учбової літератури, організацію семінарів, виставок, організацію громадського харчування для забезпечення харчування учасників навчального процесу, надання інформаційних та інших послуг в галузі загальної середньої освіти; створення пансіонів та полу пансіонів із забезпеченням комфортних умов для постійного проживання, навчання, виховання та надання медичної допомоги Здобувачам освіти; акумулювання коштів для реалізації програм та проектів, які мають екологічну, соціальну та гуманітарну спрямованість; інші види діяльності відповідно до статутних завдань, що не заборонені чинним законодавством України.

Головною метою Закладу освіти є реалізація його статутних завдань шляхом здійснення державної політики у галузях освіти, забезпечення фізичного та психічного здоров'я дітей, задоволення права громадян на повну загальну середню освіту із забезпеченням госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності власної господарської діяльності.

Завданнями Закладу освіти є:

дотримання Державних стандартів освіти України, сприяння реалізації державної освітньої політики та державних програм у галузі освіти;

виховання морально і фізично здорового покоління;

розвиток обдарованості, творчого мислення, потреби до самовдосконалення;

формування громадянської позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії;

формування багаторівневої суспільної свідомості громадян України як держави Європейського Співтовариства;

усвідомлення взаємозалежності, національної гідності і громадської лояльності, толерантності до іншої думки,

повага до інших культур, традицій;

навчання цінностям європейської, світової культур, усвідомлення місця своєї культури, її цінностей, формування здатності неупереджено сприймати інші культури, системно мислити, творчо діяти.

Діяльність Закладу освіти базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних і громадських об'єднань; взаємозв'язку розумового, морального, фізичного, естетичного виховання; рівності умов кожного Здобувача освіти для повної реалізації його здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв'язку з національною та світовою історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості, розвиваючого характеру навчання; гнучкості і прогностичності; єдності і послідовності; безперервності і різноманітності.

Для здійснення своєї діяльності Заклад освіти отримує ліцензії та дозволи, передбачені чинним законодавством України.

Заклад освіти є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України.

Зовнішньоекономічна діяльність провадиться на принципах свободи, добровільного вступу у зовнішньоекономічні відносини, здійснення їх у будь-яких формах, не заборонених законом, та рівності перед Законом. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Заклад освіти вступає у взаємовідносини з підприємствами, організаціями, установами не залежно від форм власності, юридичними і фізичними особами у відповідності з цілями й предметом діяльності Закладу освіти і діє в межах, встановлених законом.

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Заклад освіти користується повним обсягом прав юридичної особи у відповідності з чинним законодавством України і цим Статутом. Заклад освіти має право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, укладення яких заборонено законодавством України. Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається в письмовій формі, якщо інше не встановлено законом або чинним міжнародним договором України.

Заклад освіти може одержувати в іноземних фінансових установах валютні кредити, які зараховуються на баланс Закладу освіти і використовується ним самостійно. При цьому, умови кредитного договору не можуть суперечити законодавству України.

Заклад освіти має право відкривати будь-які не заборонені законом валютні рахунки в банківських установах, розташованих на території інших держав. Порядок відкриття валютних рахунків у банківських установах території інших держав регулюється законодавством відповідної держави та чинним законодавством України.

Заклад освіти після сплати передбачених законом податків та зборів (обов'язкових платежів) самостійно розпоряджається валютною виручкою від проведених ним операцій, крім випадків, визначених законом.

Заклад освіти, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва та підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Закладу освіти.

Заклад освіти імпортує будь-які товари (продукцію); роботи (послуги), для власної статутної діяльності, інше майно, необхідне для потреб Закладу освіти та трудового колективу.

Заклад освіти може створювати підприємства за участю іноземних юридичних осіб і громадян на території України і за її межами.

Заклад освіти у своїй діяльності дотримується Державних стандартів освіти України.

Викладання предметів міжнародної програми Закладом освіти ведеться згідно з Національною освітньою програмою Великобританії (National British Curriculum).

Заклад освіти є акредитованим екзаменаційним центром Кембриджської міжнародної екзаменаційної комісії (Cambridge International Examinations, Centre Number UA002), міжнародних екзаменаційних комісій EDEXCEL (Centre Number 97216), IB DIPLOMA.

4. ОСНОВНІ ПРАВА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Заклад освіти має право:

укладати правочини з освітніми установами іноземних держав,

користуватися пільгами, що надаються державою;

проходити інституційний аудит;

визначати форми і засоби організації освітнього процесу;

визначати варіативну частину робочого навчального плану, розробляти і впроваджувати власні плани навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

визначати контингент Здобувачів освіти;

спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідницькими інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

організовувати підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників;

створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;

запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі, закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна, згідно з чинним законодавством та цим Статутом;

отримувати кошти та асортимент матеріального та капітального оснащення від юридичних і фізичних осіб, різноманітних фондів;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивних, оздоровчих і культурних підрозділів;

спрямовувати кошти Закладу освіти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів;

здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

впроваджувати форму для Здобувачів освіти;

об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;

самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

вести або фінансувати будівництво для здійснення статутної діяльності Закладу освіти за рахунок власних і запозичених коштів, приймати на баланс, набувати та відчужувати нерухоме майно, орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, встановленому чинним законодавством;

продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам та громадянам, набувати і одержувати від них, надавати і брати в оренду, надавати і отримувати безоплатно, в тимчасове користування споруди, транспортні засоби, земельні ділянки та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, передавати з балансу на баланс;

укладати договори від власного імені;

виступати засновниками чи учасниками підприємств, господарських товариств будь-яких форм власності, різноманітних об'єднань, фондів і громадських організацій, спільних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами;

здійснювати підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів;

направляти у відрядження по Україні та за її межі працівників Закладу освіти, інших осіб, що виконують роботу за завданням Закладу освіти;

створювати постійні та тимчасові трудові (творчі) колективи для виконання статутних завдань, залучати висококваліфікованих фахівців, затверджувати штат Закладу освіти, його структурних підрозділів;

відраховувати Здобувачів освіти з Закладу освіти;

має інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

Для забезпечення діяльності Закладу освіти створюється Статутний капітал у розмірі 0,00 гривень.

Сплата внесків до Статутного капіталу здійснюється шляхом внесення Учасниками грошових коштів та майна. На дату укладення і затвердження цієї редакції Статуту в Закладі освіти Статутний капітал сформований і оплачений повністю.

Розмір Статутного капіталу може бути змінений у порядку, передбаченому чинним законодавством, за рішенням Загальних зборів учасників. Збільшення Статутного капіталу допускається тільки після повної оплати Учасниками своїх внесків.

Майно Закладу освіти складають фінансові активи, основні та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у балансі Закладу освіти.

Джерелами формування майна та грошових коштів Закладу освіти є:

грошові кошти, передані засновниками в оплату внесків у Статутний капітал;

прибуток від господарської діяльності;

безоплатні та благодійні внески, безповоротна фінансова допомога фізичних та юридичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

Майно та грошові кошти Закладу освіти використовується для забезпечення статутної діяльності Закладу освіти.

Спеціальні фонди (фонд розвитку, соціального призначення тощо) можуть створюватися за рішенням Загальних зборів учасників відповідно до чинного законодавства України.

Прибутки Закладу освіти складаються з прибутків від реалізації майна Закладу освіти, надання послуг, доходів від корпоративних прав, доходів від прав інтелектуальної власності, інших джерел, не заборонених законодавством.

Нарахування та розподіл прибутків між Учасниками проводиться за рішенням Загальних зборів учасників пропорційно розміру їх часток у Статутному капіталі. Всі питання, пов'язані з розподілом прибутку, розглядаються і підтверджуються за підсумками фінансового року. Всі види виплат Учаснику (дивіденди, роялті, повернення капіталу) перераховуються Товариством на банківські рахунки, які визначаються Учасниками в робочому порядку.

Збитки Закладу освіти покриваються відповідно до чинного законодавства України. Віднесення збитків, зменшення прибутків наступних років здійснюється згідно із чинним законодавством України.

Учасники можуть добровільно взяти на себе виконання частини обов'язків Закладу освіти.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Освітня програма Закладу освіти відповідає вимогам Державних стандартів освіти України та академічних планів, які відповідають програмі British National Curriculum та міжнародній програмі IB Diploma Programme.

Освітній процес здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. В Закладі освіти може бути запроваджено білінгвальне навчання. .

У вигляді додатків до нього подається:

розклад уроків,

режим роботи Закладу освіти.

У Закладі освіти надаються платні послуги у порядку, встановленому законодавством України по підготовці дітей віком від 3 до 6 років до навчання в закладах освіти.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів Здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

У Закладі освіти встановлюється наступна система класів, груп продовженого дня, факультативів, клубів, гуртків:

І. Система класів:

І ступінь — початкова освіта — 1-4 класи (термін навчання 4 роки);

ІІ ступінь — базова середня освіта — 5-9 класи (термін навчання 5 років);

Ш ступінь — профільна середня освіта — 10-12 класи);

Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється за рішенням Педагогічної ради з урахуванням умов роботи Закладу освіти та пропозицій батьків.

Наповнюваність класів — не більше 21 особи.

ІІІ. Система груп продовженого дня:

Група продовженого дня для Здобувачів освіти 1 класів (Здобувачів освіти 6 та 7 років);

Група продовженого дня для Здобувачів освіти 2-4 класів;

Група продовженого дня для Здобувачів освіти 5-9 класів;

Наповнюваність класів — не більше 20 осіб.

У Закладі освіти можуть працювати факультативи, викладання в яких проводиться англійською мовою:

Розвиток мовлення.

Драма.

Природничі науки.

Комп'ютерні технології.

Математика.

Творчість, активність та допомога іншим.

У Закладі освіти можуть функціонувати гуртки: гуманітарний, природничо-математичний, художньо-естетичний (музика, хоровий спів і вокал, театральне мистецтво, образотворче мистецтво), фізкультурно-оздоровчий (футбол, теніс, шахи, хореографія).

У складі Закладу освіти функціонують:

методичне об'єднання педагогічних працівників початкових класів;

інтегроване методичне об'єднання педагогічних працівників рівнів базової середньої освіти та профільної середньої освіти;

методичне об'єднання класних керівників;

інші об'єднання та служби, утворені за рішенням директора, заступника директора, головного бухгалтера, начальника юридичної служби тощо.

Заклад освіти планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного річного плану. План роботи Закладу освіти затверджується Наглядовою радою Закладу освіти. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

Відповідно до навчального плану Закладу освіти педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

У Закладі освіти варіативність середньої освіти забезпечується наявністю в її змісті таких частин Державного стандарту загальної середньої освіти:

інваріантної частини (державний компонент) — визначається Міністерством освіти і науки України;

варіативної частини (шкільний компонент) — визначається Закладом освіти з урахуванням інтересів і побажань Здобувачів освіти. їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей регіону, країни.

Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання. Бажаючим надається право та створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення Закладу освіти, складання іспитів екстерном, відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України. Також заклад освіти може здійснювати освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання.

Порядок зарахування, відрахування та переведення Здобувачів освіти до/з Закладу освіти проводиться відповідно до Політики зарахування, відрахування та переведення Здобувачів освіти.

У Закладі освіти для Здобувачів освіти 1-12 класів, за бажанням Здобувачів освіти, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів та обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом Директора Закладу освіти на підставі заяви одного із батьків або осіб, які їх замінюють.

Встановлюється такий порядок комплектування груп продовженого дня:

батьки подають заяви про зарахування їхніх дітей у групу продовженого дня;

за умови набору необхідної кількості дітей Директор видає наказ про створення групи продовженого дня та призначення вихователя.

Навчальний рік у Закладі освіти починається 01 вересня і закінчується не пізніше 01 липня наступного року. Заклад освіти при необхідності може змінювати тривалість навчального року у зв'язку з обставинами що вплинули на його тривалість.

Структура навчального року та режим роботи Закладу освіти встановлюються Закладом освіти у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Відволікання Здобувачів освіти від навчальних занять для виконання і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом завчання, забороняється, окрім випадків, передбачених законодавством України.

З урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю Закладу освіти запроваджується графік канікул. Термін проведення канікул протягом навчального року може змінюватись але їх тривалість не повинна становити менш як 30 календарних днів, а влітку — 8 тижнів. Заклад освіти при необхідності може змінювати тривалість канікул у зв'язку з обставинами що вплинули на їх тривалість.

Тривалість уроку в першому класі становить 35 хвилин, у других-четвертих класах — 40 хвилин, у п'ятих-одинадцятих класах — 45 хвилин, у дванадцятому — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти та Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

У Закладі освіти тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку, харчування Здобувачів освіти, але не менш як 10 хвилин, великих перерв — 20 хвилин.

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом занять за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог і в межах часу, що передбачений навчальним планом.

Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог. У першому класі домашні завдання Здобувача освіти не задаються.

У Закладі освіти визначення рівня досягнень Здобувачів освіти у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень. Критерії оцінювання навчальних досягнень Здобувачів освіти Закладу освіти визначаються Міністерством освіти і науки України.

Облік навчальних досягнень Здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється в класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ Здобувачів освіти.

Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення Здобувачів освіти з предметів інваріантної складової навчального плану Закладу освіти.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок Здобувачів освіти. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень Здобувачів освіти.

Навчання у випускних класах Закладу освіти завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форми і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках Здобувачі освіти за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України.

При переведенні до наступного класу або вибутті з Закладу освіти Здобувачам освіти (крім перших класів), яких було зараховано до першого класу до 2018 року, видається табель навчальних досягнень, а Здобувачам освіти, яких було зараховано до першого класу у 2018 році та наступних роках – свідоцтво досягнень.

Здобувачам освіти, які закінчили Заклад освіти певного ступеня, видається про це відповідний документ:

по закінченню здобуття початкової освіти — свідоцтво про здобуття початкової освіти;

по закінченню здобуття базової середньої освіти — свідоцтво про здобуття базової середньої освіти або свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою;

по закінченню здобуття повної загальної середньої освіти — свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти або свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою.

Випускникам 9-х, 12-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель навчальних досягнень (свідоцтво досягнень).

Випускники Закладу освіти, які не мають річного оцінювання з будь-яких предметів та (або) державної підсумкової атестації, можуть продовжити навчання за екстернатною формою навчання.

Нагородження Здобувачів освіти за успіхи або досягнення у навчанні може здійснюватися Закладом освіти у порядку, визначеному законодавством.

Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

7. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Учасниками освітнього процесу Закладу освіти є:

діти дошкільного віку;

Здобувачі освіти;

керівник Закладу освіти;

педагогічні працівники Закладу освіти;

інші працівники Закладу освіти;

батьки Здобувачів освіти, або особи, які їх замінюють;

інші особи, залучені до освітнього процесу Закладом освіти.

Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов'язки, визначаються законами України "Про світу", "Про повну загальну середню освіту", іншими актами законодавства України, та цим Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Закладу освіти, іншими нормативними документами, зокрема, локальними.

За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до Здобувачів освіти на підставі рішення Педагогічної ради Закладу освіти застосовуються заходи морального заохочення у вигляді похвальних листів, грамот, подяк, листів подяки для батьків тощо.

За трудові досягнення до педагогічних працівників на підставі рішення Педагогічної ради Закладу освіти застосовуються заходи морального та матеріального заохочення у вигляді оголошення подяки, виплати грошової премії, нагородження грамотою, цінним подарунком, надання додаткової відпустки, направлення на навчання за рахунок Закладу освіти тощо.

Здобувачі освіти мають право:

обирати профілі, форми навчання, індивідуальні міжнародні програми, позакласні заняття;

користуватися навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою базою Закладу освіти;

на інформацію з усіх галузей знань;

брати участь у науково-дослідній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

брати участь у громадському самоврядуванні Закладу освіти;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля Здобувачів освіти;

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій керівників Закладу освіти, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їхню честь і гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

на справедливе та об'єктивне оцінювання результатів навчання;

на повагу людської гідності;

на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти;

на інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами;

користуватися бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

інші права, передбачені чинним законодавством України.

Здобувачі освіти зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено державним стандартом загальної середньої освіти;

підвищувати культурний рівень;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

бережно ставитися до державного, громадського і приватного майна;

шкода, заподіяна Здобувачами освіти Закладу освіти, відшкодовується відповідно до законодавства України;

дотримуватися вимог Статуту; Правил внутрішнього розпорядку Закладу освіти, інших внутрішніх документів Закладу освіти.

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати честь, гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади Директором. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних працівників Закладу освіти, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами.

Педагогічні працівники мають право на:

повагу та захист професійної честі та гідності;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;

проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи, відповідно до діючих форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи, не шкідливих для здоров'я Здобувачів освіти;

позачергову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;

участь в роботі органів громадського самоврядування Закладу освіти;

підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організації та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян;

педагогічну ініціативу;

користуватися бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому Закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

справедливе та об'єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

безпечні і нешкідливі умови праці;

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю;

мають інші права, передбачені чинним законодавством України, колективним договором, трудовим договором та установчими документами Закладу освіти.

Відволікання педагогічних представників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України

Педагогічні працівники зобов'язані:

дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов контракту;

убезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуватись вимог Державних стандартів загальної середньої освіти;

забезпечувати умови для засвоєння здобувачами освіти навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей Здобувачів освіти;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;

готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними групами;

додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати честь і гідність усіх учасників освітнього процесу;

захищати Здобувачів освіти від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотичних засобів, або поширенню інших шкідливих звичок;

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування Закладу освіти, накази і розпорядження Голови Наглядової Ради та Директора, органів управління освітою;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування);

виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, колективним договором, трудовим договором та установчими документами Закладу освіти.

У Закладі освіти періодично проводиться атестація педагогічних працівників. Порядок проведення атестації встановлюється Міністерством освіти і науки України.

Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу освіти, не виконують посадових обов'язків, умов контракту підлягають звільненню з роботи згідно із чинним законодавством України.

Батьки Здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, є учасниками освітнього процесу з моменту зарахування Здобувачів освіти до Закладу освіти.

Батьки Здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, мають право:

звертатись до органів державного влади, директора Закладу освіти і органів громадського самоврядування з питань освіти, Здобувачів освіти;

захищати в органах громадського самоврядування Закладу освіти та у відповідних державних установах, судових органах законні інтереси Здобувачів освіти;

інші права, передбачені чинним законодавством України

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Закладі освіти та його освітньої діяльності;

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

мають інші права, передбачені чинним законодавством України.

Батьки та особи, які їх замінюють зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати честь і гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними групами, представниками різних політичних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг;

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля;

поважати честь, гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України;

виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України,

Заклад освіти надає батькам і особам, які їх замінюють допомогу у виконанні ними своїх обов'язків.

Інші працівники Закладу освіти мають право на:

повагу і захист честі та гідності;

соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

безпечні і нешкідливі умови праці;

мають інші права, передбачені чинним законодавством України, колективним договором, трудовим договором та установчими документами Закладу освіти.

Інші працівники Закладу освіти зобов'язані:

дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов контракту;

додержуватися етики поведінки та моралі, поважати честь, гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, колективним договором, трудовим договором та установчими документами Закладу освіти.

За погодженням з Директором Закладу освіти до освітнього процесу можуть бути залучені інші особи (представники підприємств, установ та громадських організацій).

Інші особи, залучені до освітнього процесу Закладом освіти, мають право:

співпрацювати з об'єднаннями Здобувачів освіти за інтересами, гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Закладу освіти;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації освітнього процесу;

на повагу і захист честі та гідності;

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

на безпечні і нешкідливі умови праці;

мають інші права, передбачені чинним законодавством України та установчими документами Закладу освіти.

Інші особи, залучені до освітнього процесу Закладом освіти, зобов'язані:

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку;

виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження директора Закладу освіти з питань організації освітнього процесу;

додержуватися етики поведінки та моралі, поважати честь, гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

захищати Здобувачів освіти від усіляких форм фізичного та психічного насильства;

пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю та наркотичних засобів.

8. ДЕРЖАНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Державний контроль за діяльністю Закладу освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Законом України "Про освіту" та Законом України "Про повну загальну середню освіту".

Формами заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти є: плановий (позаплановий) інституційний аудит та позапланова перевірка, які проводяться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту" та згідно з порядками, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

9.1 Вищим органом управління Закладу освіти є Рішенням Засновника.

9.2 Розпорядчим органом управління Закладу освіти є Наглядова рада.

9.3 Виконавчим органом Закладу освіти є Директор.

9.4 Основним постійно діючим колегіальним органом управління Закладу освіти є Педагогічна рада Закладу освіти.

9.5 Посадовими особами Закладу освіти є Голова Наглядової ради та Директор Закладу освіти.

9.6 Посадові особи Закладу освіти, в межах повноважень, наданих їм Статутом, мають право представляти Заклад освіти і діяти в його інтересах без довіреності.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядова рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку закладу (закладів), залученню фінансових ресурсів для забезпечення його (їх) діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу (закладів) з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об'єднаннями, юридичними та фізичними особами, а також контролює та регулює діяльність Директора Закладу освіти.

Наглядова рада створюється за рішенням Загальних зборів учасників як колегіальний орган у складі трьох осіб.

Склад Наглядової ради формується та затверджується Рішенням Засновника. Зі складу Наглядової ради Рішенням Засновника обирають Голову Наглядової ради.

До складу Наглядової ради не можуть входити Здобувачі освіти та працівники Закладу освіти.

Члени Наглядової ради обираються Рішенням Засновника на невизначений строк.

З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Розмір винагороди члена Наглядової ради визначається Рішенням Засновника та зазначається в укладеному з таким членом договорі. Договір, що укладається з членом Наглядової ради від імені Закладу освіти, підписує особа, уповноважена на таке підписання Рішенням Засновника. Обсяг відповідальності кожного члена Наглядової ради визначається Рішенням Засновника та зазначається в укладеному з таким членом договорі.

За рішенням Загальних зборів учасників повноваження членів Наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени Наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

Наглядова рада діє на підставі положення, затвердженого Рішенням Засновника Закладу освіти.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є визначальним. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

Члени Наглядової ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління Закладом освіти з правом дорадчого голосу.

Наглядова рада:

Аналізує та оцінює діяльність Закладу освіти і його Директора.

Розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку Закладу освіти та аналізує стан їх виконання.

Сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом.

Проводить моніторинг виконання кошторису Закладу освіти і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду Директором Закладу освіти.

Звертається до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту Закладу освіти.

Вносить Загальним зборам учасників подання про заохочення Директора Закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом.

Забезпечує реалізацію державної освітньої політики в Закладі освіти.

Визначає умови оплати праці працівників Закладу освіти, в тому числі на його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах.

Затверджує штатний розпис.

Обирає аудитора (аудиторів) та визначає умови договору, що укладатиметься з ним, зокрема щодо встановлення розміру оплати його послуг.

Обирає оцінювача (оцінювачів) майна Закладу освіти та визначає умови договору, що укладатиметься з ним, зокрема, щодо встановлення розміру оплати його послуг.

Надає згоду на вчинення (укладення) від імені Закладу освіти наступних правочинів (у т.ч. договорів, попередніх договорів):

Визначає склад та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Закладу освіти, а також вживає заходи щодо забезпечення їх нерозголошення.

Здійснює інші повноваження, визначені цим Статутом.

Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Закладу освіти.

Вимагати надання звітів та пояснень від Директора Закладу освіти, інших працівників Закладу освіти щодо їхньої посадової діяльності.

Скасовувати рішення, накази або розпорядження прийняті Директором, якщо вони прийняті з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, та/або можуть заподіяти шкоду Закладу освіти /та/або суперечать меті діяльності Закладу освіти.

За вмотивованим рішенням усунути Директора Закладу освіти від виконання своїх обов'язків.

Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх повноважень.

Користуватись іншими правами, визначеними спеціальними законами та/або цим Статутом.

До компетенції Голови Наглядової ради належить:

Забезпечення реалізації державної освітньої політики в Закладі освіти.

Видача наказів, розпоряджень та інших документів, обов'язкових для всіх учасників освітнього процесу.

Організація освітнього процесу, здійснення контролю за його ходом і результатами.

Відповідальність за якість та ефективність роботи педагогічного колективу, дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності, створення необхідних умов для участі Здобувачів освіти у позакласній та позашкільній роботі.

Погодження подання Директора на призначення та звільнення заступників директора Закладу освіти Загальним зборам учасників, визначення кількості та компетенції заступників Директора.

Створення умов для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання.

Затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Закладу освіти, здійснення контролю за дотриманням у Закладі освіти норм чинного законодавства України

Контроль за дотриманням у Закладі освіти норм чинного законодавства України.

Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Закладу освіти.

Голова Наглядової ради для здійснення покладених на нього обов'язків та функцій має право:

Без доручення діяти від імені Закладу освіти, представляти його в усіх установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності, в органах державної влади та місцевого самоуправління, перед юридичними та фізичними особами як в Україні так і за її межами.

Відсторонити Директора від виконання обов'язків до прийняття рішення Рішенням Засновника про його звільнення та рекомендувати Зборам на призначення іншої особи на посаду Директора.

Призначати тимчасово виконуючого обов'язки Директора на період до скликання Загальних зборів учасників.

Здійснювати інші дії для досягнення мети та завдань Закладу освіти в межах своєї компетенції.

11. ДИРЕКТОР

Одноосібним виконавчим органом Закладу освіти (його керівником) є Директор, який, здійснює безпосереднє управління Закладом освіти і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Закладу освіти.

Директор Закладу освіти підзвітний Загальним зборам учасників Закладу освіти і Наглядовій раді Закладу освіти та організовує виконання їхніх рішень.

Директор Закладу освіти обирається та призначається на посаду Рішенням Засновника Закладу освіти строком на 5 (п'ять) років, про що зазначається у трудовому контракті, укладеному Закладом освіти з Директором, який від імені Закладу освіти підписує особа, уповноважена на таке підписання Рішенням Засновника Закладу освіти.

Директором Закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

Не може обіймати посаду Директором Закладу освіти особа, яка:

Є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена.

Має судимість за вчинення злочину.

Позбавлена права обіймати відповідну посаду.

За рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення.

За рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".

Повноваження Директора Закладу освіти можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора Закладу освіти (виконуючого обов'язки Директора Закладу освіти). У разі припинення повноважень Директора Закладу освіти договір з ним вважається припиненим.

Директор Закладу освіти звільняється з посади у зв'язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.

Директор Закладу освіти є представником Закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та цим Статутом.

До компетенції Директора Закладу освіти належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Закладу освіти, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Закладу освіти та Наглядової ради Закладу освіти, зокрема, Директор Закладу освіти:

Організовує діяльність Закладу освіти.

Здійснює виконання поточних планів діяльності Закладу освіти та заходи, необхідні для вирішення його задач.

Вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу освіти.

Організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Закладі освіти.

Представляє на затвердження Загальних зборів учасників Закладу освіти річний звіт та баланс Закладу освіти.

Затверджує договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги.

Розпоряджається майном та грошовими коштами Закладу освіти.

Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Закладу освіти (крім заступників Директора), визначає їх функціональні обов'язки.

За погодженням із Наглядовою радою подає Загальним зборам учасників Закладу освіти подання про призначення та звільнення заступників Директора Закладу освіти.

Приймає рішення про відрядження працівників Закладу освіти.

Створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм методів навчання та виховання.

Відповідає за якість та ефективність роботи педагогічного колективу, за дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності, створення необхідних умов для участі Здобувачів освіти у позакласній та позашкільній роботі

Видає накази, розпорядження та інші документи, обов'язкові для всіх учасників освітнього процесу, а також контролює їх виконання.

Готує для затвердження правила, процедури та інші внутрішні документи Закладу освіти.

Забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм.

Забезпечує реалізацію державної освітньої політики.

Забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Здійснює контроль за дотриманням у Закладі освіти вимог чинного законодавства України.

Забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти.

Сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу освіти.

Сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників Закладу освіти.

Забезпечує створення у Закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

З урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Закладі освіти.

Розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування. скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування.

Забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

Повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в Закладі освіти.

За згодою Наглядової ради Закладу освіти укладає правочини (попередні договори, договори, угоди тощо) щодо:

За згодою Загальних зборів учасників Закладу освіти укладає правочини (попередні договори, договори, угоди тощо) щодо:

Питань управління Закладом освіти, чи інших подібних правочинів, відповідно до яких діяльність Закладу освіти може управлятися іншою особою або оперативне управління Закладом освіти може здійснюватися іншою особою.

Про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Закладу освіти буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.

За згодою Загальних зборів учасників підписує будь-які документи (зокрема акти приймання-передачі майна, виконаних робіт, наданих послуг тощо), предметом яких є майно, товари, роботи або послуги на суму, що перевищує еквівалент 200 000 (двісті тисяч) доларів США за офіційним курсом Національного банку України, який діє на момент надання згоди на вчинення даного правочину.

Здійснює інші повноваження, передбачені законом та цим Статутом, а також приймає рішення з інших питань, пов'язаних із поточною діяльністю Закладу освіти.

Директор Закладу освіти має право:

Діяти від імені Закладу освіти без довіреності та представляти Заклад освіти у відносинах з іншими особами.

Підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Закладу освіти.

Приймати рішення щодо діяльності Закладу освіти в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися майном Закладу освіти та його коштами.

Призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Закладу освіти (крім заступників Директора Закладу освіти), визначати їхні посадові обов'язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов'язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства.

Визначати режим роботи Закладу освіти.

Ініціювати перед Рішенням Засновника Закладу освіти питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів.

Видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання.

З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, укладати угоди (договори, контракти).

Звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації Закладу освіти.

Приймати рішення з інших питань діяльності Закладу освіти.

Директор Закладу освіти зобов'язаний:

Виконувати закони України "Про повну загальну середню освіту", "Про освіту" та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою.

Планувати та організовувати діяльність Закладу освіти.

Розробляти проект кошторису та подавати його Загальним зборам учасників Закладу освіти на затвердження.

Надавати щороку Загальним зборам учасників Закладу освіти пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників Закладу освіти.

Організовувати фінансово-господарську діяльність Закладу освіти в межах затвердженого кошторису.

Забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Закладу освіти.

Затверджувати правила внутрішнього розпорядку Закладу освіти.

Затверджувати посадові інструкції працівників Закладу освіти.

Організовувати освітній процес та видачу документів про освіту.

Затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Закладу освіти відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту".

Контролювати виконання педагогічними працівниками та Здобувачами освіти освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану.

Створювати умови для реалізації прав та обов'язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану.

Затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти, забезпечити її створення та функціонування.

Забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня.

Забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом.

Створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами.

Сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками.

Створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Закладу освіти.

Сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Закладі освіти.

Формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Закладу освіти.

Створювати в Закладі освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки.

Організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства.

Забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Закладу освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України "Про освіту", "Про доступ до публічної інформації", "Про відкритість використання публічних коштів" та інших законів України.

Здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства.

Організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства.

Звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Закладу освіти.

Виконувати інші обов'язки, покладені на нього законодавством, Рішенням Засновника Закладу освіти, цим Статутом, колективним договором, строковим трудовим договором.

Директор Закладу освіти має права та обов'язки педагогічного працівника, визначені Законом України "Про освіту", та несе відповідальність за виконання обов'язків, визначених законодавством, цим Статутом і строковим трудовим договором.

Директор може мати заступників, кількість яких та компетенція визначається Головою Наглядової ради.

12. ПЕДАГОГІЧНА РАДА

Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління Закладу освіти.

Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов'язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є Директор Закладу освіти.

До компетенції Педагогічної ради відноситься:

Схвалення стратегії розвитку закладу освіти та річного плану роботи;

Схвалення освітньої (освітніх) програми (програм), змін до неї (них) та оцінка результатів її (їх) виконання;

Схвалення правил внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

Прийняття рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

Прийняття рішення щодо переведення Здобувачів освіти на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов'язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення Здобувачів освіти та інших учасників освітнього процесу;

Розгляд питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначення заходів щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формування та затвердження річного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

Прийняття рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

Прийняття рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

Ініціація проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності Закладу освіти;

Розгляд інших питань, віднесених законодавством України та цим Статутом до повноважень Педагогічної ради.

Засідання Педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови Педагогічної ради є визначальним. Рішення Педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем Педагогічної ради.

Рішення Педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами Директора Закладу освіти та є обов'язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у Закладі освіти.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

В Закладі освіти гарантується та забезпечується додержання трудових прав громадян України та іноземців. Трудовий колектив складається із громадян України та іноземних громадян і підданих, прийнятих на роботу Закладом освіти. Найм працівників в Закладі освіти здійснюється на умовах строкового трудового контракту або безстрокового трудового договору.

Вищим органом громадського самоврядування працівників Закладу освіти є Загальні збори трудового колективу Закладу освіти.

Загальні збори трудового колективу Закладу освіти:

розглядають та схвалюють проект колективного договору;

затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;

обирають комісію з трудових спорів;

можуть утворювати комісію з питань охорони праці;

здійснювати інші повноваження, визначені законодавством України.

Загальні збори трудового колективу Закладу освіти мають право ініціювати укладення колективного договору від імені трудового колективу з Директором Закладу освіти.

Чисельність та склад Загальних зборів трудового колективу Закладу освіти визначаються колективним договором, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Загальні збори трудового колективу Закладу освіти скликаються не раніше одного разу на рік.

Для проведення зборів обираються голова та секретар зборів, а також лічильна комісія з представників трудового колективу.

Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більше 50% трудового колективу.

Рішення щодо питань порядку денного приймається простою більшістю голосів, після голосування оформлюється протокол рішень зборів трудового колективу.

Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Закладу освіти, опрацьовуються та приймаються Директором за участі уповноважених трудовим колективом органів.

Іноземні громадяни, які найняті на роботу до Закладу освіти, користуються всіма правами, передбаченими Конституцією України та Законами України.

Укладення безстрокових трудових договорів та строкових трудових контрактів від імені Закладу освіти здійснюється Директором.

Заклад освіти має право наймати на роботу педагогічних та інших працівників, запропонованих іншими юридичним та/або фізичними особами.

14. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

Організація праці в Закладі освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства України, на підставі Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та інших внутрішніх документів Закладу освіти.

Притягнення працівників Закладу освіти до дисциплінарної відповідальності здійснюється на підставі Кодексу законів про працю, Законів України, інших нормативно-правових актів та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

15. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

Заклад освіти є власником інформації, що стосується його власної діяльності у всіх сферах. Режим доступу до інформації визначається органами управління Закладу освіти.

Учасники, посадові особи та працівники Закладу освіти, повинні утримуватись від розголошення фінансової, комерційної, іншої інформації про діяльність Закладу освіти.

За неправомірне розголошення або використання інформації, що перебуває у власності Закладу освіти, винні особи притягуються до відповідальності згідно із чинним законодавством України.

16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

Заклад освіти здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає у відповідності до вимог законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію про свою господарську діяльність, інші дані, визначені законодавством.

Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність у Закладі освіти ведуться згідно чинного законодавства України. Документообіг в Закладі освіти, його підприємствах, філіях і представництвах організовує Директор Закладу освіти.

Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та податкової звітності покладається на Директора, який самостійно обирає форми його організації: введення до штату Закладу освіти посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, або користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, або ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку аудиторською фірмою, тощо.

Заклад освіти самостійно визначає свою облікову політику; обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених законодавством, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних; розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; затверджує правила документообігу й технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку; може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

Операційний рік у Закладі освіти починається з 1 січня і закінчується 31 грудня включно.

Річний звіт по операціях Закладу освіти і бухгалтерський баланс складається відповідною службою чи особою та затверджується Директором не пізніше ніж через 2 місяці після закінчення операційного року. Річний звіт подається на затвердження Загальних зборів учасників, які скликаються не пізніше ніж через 1 (один) місяць після закінчення строку для складання звіту.

На вимогу учасників яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Закладу освіти може бути призначена перевірка достовірності обліку та звітності незалежним аудитором.

Директор Закладу освіти зобов'язаний надати всі документи Закладу освіти, необхідні для здійснення незалежної аудиторської перевірки.

Результати незалежної аудиторської перевірки надаються на затвердження Загальних зборів учасників.

17. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Заклад освіти відповідно до чинного законодавства України має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та навчальними і науковими закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами, окремими громадянами і підданими у встановленому законодавством порядку.

Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв'язки на основі укладених правочинів про обмін педагогічними працівниками та Здобувачами освіти, створювати у встановленому порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади, тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства України.

18. ПРИПИНЕННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Заклад освіти створений на невизначений час.

Заклад освіти припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

Реорганізація Закладу освіти провадиться у разі зміни його типу або форми власності і відбувається за рішенням Загальних зборів учасників.

При реорганізації Закладу освіти вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

Заклад освіти ліквідується за рішенням Загальних зборів учасників або за рішенням суду.

Ліквідація Закладу освіти здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться Рішенням Засновника Закладу освіти за поданням його учасників.

Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законодавством України.

Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

Заклад освіти та його Учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, якщо вони діяли з урахуванням цих змін.

20. ПОВІДОМЛЕННЯ

Усі повідомлення, передбачені цим Статутом, надаються у формі та порядку передбаченому цим Статутом. Такі повідомлення вважатимуться надісланими у разі їх отримання особисто, засобами поштового зв'язку цінним листом з описом вкладення, кур'єром, електронною поштою або будь-яким іншим способом, що дозволяє встановити факт вручення повідомлення та його зміст.

Повідомлення, передбачені цим Статутом, направляються учасникам за адресами та іншими реквізитами, що зазначені у цьому Статуті. Учасники зобов'язані повідомити один одного про зміни у своїх адресах, номерах телефонів, факсів та адресах електронної пошти.

.

21. ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ:

Засновник

Приватний вищий навчальний заклад

Чернівецький православний Ректор

богословський інститут   ___________________ прот. Собят Георгій Григорович

 

__________________________________________________________________________________

СТАТУТ